Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Ηγεσία Οργανόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό Προσλήψεις Προσωπικού Εκπαίδευση Εξέλιξη Οικονομικές Παροχές Γυναίκες στην Ελληνική Αστυνομία Ειδικοί Φρουροί Συνοριοφύλακες Βαθμοί Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστοιχία βαθμών Ειδικές Υπηρεσίες Λοιπές Υπηρεσίες Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου


Προσλήψεις Προσωπικού Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Αστυφύλακες - Αξιωματικοί

Η εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυφυλάκων και Αξιωματικών) γίνεται με το σύστημα πρόσβασης των υποψηφίων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με ευθύνη του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Προκήρυξη

Για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, εκδίδεται προκήρυξη, στην οποία διευκρινίζονται:

  • O αριθμός εκείνων που θα εισαχθούν σε κάθε Σχολή συνολικά και κατά κατηγορίες (πολύτεκνοι, τέκνα αγωνιστών εθνικής αντίστασης κ.λ.π.).
  • Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και ο τόπος και χρόνος υποβολής τους.
  • Η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος των προκαταρκτικών εξετάσεων (υγειονομικές εξετάσεις και αθλητικές δοκιμασίες των υποψηφίων), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Η διαδικασία

Οι υποψήφιοι υποβάλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας ή διαμονής τους τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια καλούνται σε προκαθορισμένο χρόνο να υποβληθούν σε υγειονομικές και ψυχοτεχνικές εξετάσεις, καθώς και σε αθλητικές δοκιμασίες.

Αυτοί που κρίνονται ικανοί καταχωρούνται σε ειδικούς πίνακες, οι οποίοι αποστέλλονται στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την επεξεργασία και έκδοση των αποτελεσμάτων. Οι επιτυχόντες στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων καλούνται για κατάταξη στην αντίστοιχη Σχολή που πέτυχαν.

Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες

Οι Ειδικοί Φρουροί (άνδρες και γυναίκες) και οι Συνοριακοί Φύλακες (άνδρες και γυναίκες) προσλαμβάνονται στην Ελληνική Αστυνομία με αντικειμενικά κριτήρια προσδιορισμένα από το νόμο.

Το όριο ηλικίας για την πρόσληψη των Ειδικών Φρουρών και των Συνοριακών Φυλάκων είναι το 28ο έτος της ηλικίας τους.
 
Αστυνομικοί Ειδικών Καθηκόντων

Οι Αστυνομικοί Ειδικών Καθηκόντων, προσλαμβάνονται με ειδικά κριτήρια όπως το πτυχίο, η εργαστηριακή πείρα, το μεταπτυχιακό κ.ά. που ρητά καθορίζονται στην σχετική προκήρυξη.