Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Hellenic Police
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Θανόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

04-01-2014: Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ΄αριθ. 8/2013 προκήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας Μεγέθυνση κειμένου Σμίκρυνση κειμένου Εκτύπωση Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Κατεβάστε τη διευκρίνηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ 2ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Π.Κανελλοπούλου 4-101 77-ΑΘΗΝΑ
Αρμόδιος: Α/Α΄ ΣΙΑΜΗΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τηλέφωνο: 2106926798 - FAX : 2106995669
Αριθμ.Πρωτ: 80 30/16/112- λθ

ΘΕΜΑ:

‘’Παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της υπ΄αριθ. 8/2013 προκήρυξης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας’’.

ΣΧΕΤ.:

Υπ΄αριθ. 8/2013 προκήρυξη του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατόπιν υποβολής αιτήματος για παροχή διευκρινήσεων επί των όρων της ανωτέρω σχετικής προκήρυξής μας ενδιαφερόμενης εταιρείας, διευκρινίζονται, κατά λόγο αρμοδιότητας, τα ακόλουθα:

1. Ο υπολογισμός της προϋπολογισθείσας αξίας για την προμήθεια με αγορά του είδους της ανωτέρω (α) σχετικής προκήρυξης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό για την αγορά αυτού (είδους), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων υπέρ τρίτων και του Φ.Π.Α., όπως αυτό (ποσό) προσδιορίζεται από τους όρους που Παραρτήματος Ζ΄ ‘’Τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις’’ της εν λόγω προκήρυξης.

2. Οι προσφορές υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5α ‘’Στάδια διαδικασίας, χρόνος και τρόπος υποβολής στοιχείων’’ και του άρθρου 12 ‘’Προσφορές’’ του π.δ. 118/2007 ‘’Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου’’, όπως ισχύει και τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.4 του Παραρτήματος Β΄ ‘’Συμπληρωματικοί γενικοί όροι ανοικτού διαγωνισμού’’ της εν λόγω προκήρυξης.

3. Η αξιολόγηση των τεχνικά αποδεκτών προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα Γ΄ σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β.5 του Παραρτήματος Ζ΄ ‘’Τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις’’ της εν λόγω προκήρυξης. Ειδικότερα στην προαναφερόμενη παράγραφο Β.5 προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της μεταβλητής [Κ], ήτοι του κόστους συντήρησης του υπό προμήθεια είδους, που διαλαμβάνεται στο λόγο : Λ = Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

Σταθμισμένη Βαθμολογία Σταθμισμένη Βαθμολογία

προκειμένου να προκύψει η συγκριτική τιμή για την αξιολόγηση των τεχνικά αποδεκτών προσφορών στον εν λόγω διαγωνισμό.

4. Εφόσον, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα κατατεθεί στον εν λόγω διαγωνισμό εκδοθεί από πιστωτικό – τραπεζικό ίδρυμα άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, που δεν λειτουργεί στην Ελλάδα, δεν απαιτείται να βεβαιωθεί από αυτό (ίδρυμα) ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της κατατεθεισόμενης στον εν λόγω διαγωνισμό

εγγυητικής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθ. 2028691/4534 από 3.8.1995 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β- 740).